Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทร 076-679-139 แฟ็กซ์ 076-679-139  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจการสภา
   ประชาสัมพันธ์งานสภา
   รายงานการประชุมสภา
   หนังสือเรียกประชุมสภา
   หนังสือเชิญประชุม
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญงานกิจการสภา
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายสุธา พรหมแก้ว
สายตรง 086-040-5348

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ (ดู : 13)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ (ดู : 13)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ  (ดู : 36)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.9 (ดู : 21)
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ม.6 (ดู : 30)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.3 (ดู : 19)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
 
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลถ้ำ (กิจกรรมการทำสังขยาฟักทองและกิจกรรมการขยายพันธ์พืชพริกไทยดำโดยการเสียบยอด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลถ้ำ (กิจกรรมการทำสังขยาฟักทองและกิจกรรมการขยายพันธ์พืชพริกไทยดำโดยการเสียบยอด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID -19 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายหลัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผักสวนครัวหนูทำเอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและประชุมประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการคนบางทรายร่วมใจห่างไกลโรคไม่ติดต่อ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการยากันยุงสมุนไพรธรรมชาติป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านการฝึกอาชีพ (ศึกษาดูงานเพาะเห็ดนางฟ้า)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ อสม. ใส่ใจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (ดู : 30)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 19)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
โตนดินฟาร์มสเตย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ้านต้นน้ำโตนดินโฮมสเตย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกโตนบ่อ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกลิ้นกลาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130โทรศัพท์ : 076-679-139 โทรสาร : 076-679-139
E-mail Address : tamsubdistrict@gmail.com
Copyright © 2018. www.tam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs