Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทร 076-679-139 แฟ็กซ์ 076-679-139  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ผลปฏิบัติงาน
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กิจการสภา
   ประชาสัมพันธ์งานสภา
   รายงานการประชุมสภา
   หนังสือเรียกประชุมสภา
   หนังสือเชิญประชุม
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญงานกิจการสภา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายสุธา พรหมแก้ว
สายตรง 086-040-5348

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลถำ้ (ดู : 25)
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 20)
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 27)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
ประกาศชื่อผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 39)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผัักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ (ดู : 55)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 64)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID -19 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายหลัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผักสวนครัวหนูทำเอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและประชุมประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการคนบางทรายร่วมใจห่างไกลโรคไม่ติดต่อ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการยากันยุงสมุนไพรธรรมชาติป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฟลูออไรด์วานิชพิชิตฟันผุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้านการฝึกอาชีพ (ศึกษาดูงานเพาะเห็ดนางฟ้า)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ อสม. ใส่ใจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสาทันตฯ พาหนูน้อยห่างไกลโรคฟันผุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกใกล้บ้าน ใกล้ใจผู้ป่วยเรื้อรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
โตนดินฟาร์มสเตย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ้านต้นน้ำโตนดินโฮมสเตย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกโตนบ่อ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกลิ้นกลาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130โทรศัพท์ : 076-679-139 โทรสาร : 076-679-139
Copyright © 2018. www.tam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs