Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทร 076-679-139 แฟ็กซ์ 076-679-139  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ผลปฏิบัติงาน
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กิจการสภา
   ประชาสัมพันธ์งานสภา
   รายงานการประชุมสภา
   หนังสือเรียกประชุมสภา
   หนังสือเชิญประชุม
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญงานกิจการสภา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130โทรศัพท์ : 076-679-139 โทรสาร : 076-679-139
Copyright © 2018. www.tam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs