Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทร 076-679-139 แฟ็กซ์ 076-679-139  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจการสภา
   ประชาสัมพันธ์งานสภา
   รายงานการประชุมสภา
   หนังสือเรียกประชุมสภา
   หนังสือเชิญประชุม
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญงานกิจการสภา
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 4) 16 ต.ค. 2563
#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 15) 9 ก.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการพ่นเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1- 10 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ (ดู : 11) 31 ส.ค. 2563
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลถำ้ (ดู : 43) 1 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 35) 17 มิ.ย. 2563
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 39) 5 มิ.ย. 2563
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 29) 5 มิ.ย. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ดู : 28) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 18) 3 เม.ย. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านลำวะ) (ดู : 39) 16 มี.ค. 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 31) 11 มี.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 26) 6 ม.ค. 2563
กิจกรรมจิตอาสา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (ดู : 46) 1 ธ.ค. 2562
รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ประจำปี 2562 (ดู : 35) 13 พ.ย. 2562
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 79) 30 ต.ค. 2562
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ดู : 30) 19 ต.ค. 2562
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (ดู : 30) 4 ต.ค. 2562
สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่่งใสและตรวจสอบได้ของผู้บริหารและสมาชิก ฯ (ดู : 21) 1 ต.ค. 2562
ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ (ดู : 37) 30 ก.ย. 2562
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง (ดู : 25) 25 ก.ย. 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลถ้ำ(กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ) (ดู : 26) 20 ส.ค. 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลถ้ำ(กิจกรรมทำขนมไดฟูกุและขนมเปี๊ยะ) (ดู : 26) 26 ก.ค. 2562
โครงการสร้างจิตสำนึกการกำจัดขยะ "กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงินและการจัดตั้งธนาคารขยะ" (ดู : 50) 12 ก.ค. 2562
รายงานผลการทดสอบขุมน้ำเทวดา ประจำปี2562 (ดู : 23) 1 ก.ค. 2562
สินค้า OTOP ในตำบลถ้ำ (ดู : 31) 28 มิ.ย. 2562
ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ (ดู : 21) 17 มิ.ย. 2562
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 2562 (ดู : 26) 10 มิ.ย. 2562
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Green&Clean โดยใช้กิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ (ดู : 26) 6 มิ.ย. 2562
กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG:ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG)สู่เครือข่ายและชุมชน (ดู : 33) 4 มิ.ย. 2562
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 91) 3 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการต่อต้านการทุจริต (ดู : 35) 31 พ.ค. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 68) 30 พ.ค. 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 100) 30 พ.ค. 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 67) 30 พ.ค. 2562
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 59) 30 พ.ค. 2562
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 (ดู : 70) 10 พ.ค. 2562
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าดำเนินการตอบแบบสำรวจ (ita) (ดู : 62) 10 พ.ค. 2562
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 25) 26 เม.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการต่อต้านการทุจริต (ดู : 64) 22 เม.ย. 2562
การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง (ดู : 31) 2 เม.ย. 2562
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (ดู : 31) 18 มี.ค. 2562
ร่างประกาศประกวด โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบางใหญ่-โตนดิน หมู่ที่ 9 บ้านโตนดินใน (ดู : 85) 13 มี.ค. 2562
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าวัด หมู่ที่ 6 (ดู : 65) 4 มี.ค. 2562
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาใน หมู่ที่ 6 (ดู : 67) 4 มี.ค. 2562
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 24) 1 มี.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.9 (ดู : 19) 1 มี.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยจริยธรรมของพนักงานอบต.ถ้ำ (ดู : 54) 23 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ (ดู : 62) 8 ก.พ. 2562
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบางใส หมู่ที่ 9 (ดู : 69) 8 ก.พ. 2562
สนามกีฬาแต่ล่ะหมู่บ้านในตำบลถ้ำ (ดู : 28) 4 ก.พ. 2562
มาตราการป้องกันการรับสินบน (ดู : 63) 4 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 1 (ดู : 72) 22 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติม ถนน คสล.หมู่ที่ 3 (ดู : 73) 22 ม.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 (ดู : 82) 17 ม.ค. 2562
โครงการสร้างจิตสำนึกการกำจัดขยะ (กิจกรรม Kick off แยกก่อนทิ้ง) (ดู : 41) 9 ม.ค. 2562
การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 78) 4 ม.ค. 2562
จดหมายข่าว (ดู : 23) 3 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 57) 31 ธ.ค. 2561
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 (ดู : 71) 13 ธ.ค. 2561
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 57) 30 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130โทรศัพท์ : 076-679-139 โทรสาร : 076-679-139
Copyright © 2018. www.tam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs