Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทร 076-679-139 แฟ็กซ์ 076-679-139  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจการสภา
   ประชาสัมพันธ์งานสภา
   รายงานการประชุมสภา
   หนังสือเรียกประชุมสภา
   หนังสือเชิญประชุม
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญงานกิจการสภา
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.9 (ดู : 21) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ม.6 (ดู : 30) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.3 (ดู : 19) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.7 (ดู : 10) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.5 (ดู : 9) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.2 (ดู : 6) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.8 (ดู : 7) 5 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.1 (ดู : 6) 4 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.4 (ดู : 9) 4 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8-3 (ดู : 7) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 (ดู : 65) 27 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (ดู : 57) 13 พ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชือกน้ำ-ผักฉีด หมู่ที่ 5-3 ตำบลถ้ำ (ดู : 76) 28 ต.ค. 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางปอ-ผักฉีด ม.8 (ดู : 67) 9 ต.ค. 2563
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชือกน้ำ-ผักฉีด หมู่ที่ 5-3 (ดู : 65) 9 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (ดู : 52) 16 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปอ-ผักฉีด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8,3 บ้านลำวะ ตำบลถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้่นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร (ดู : 59) 3 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 48) 31 ส.ค. 2563
ประกาศชื่อผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 103) 24 เม.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ-ผัักฉีด หมู่ที่ 8 บ้านลำวะ (ดู : 138) 9 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 121) 10 มี.ค. 2563
ร่างประกาศประกวดจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 106) 26 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 85) 25 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 114) 13 ก.พ. 2563
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 74) 12 ก.พ. 2563
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 97) 6 ก.พ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 81) 1 ต.ค. 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 121) 1 ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (ดู : 62) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาต่อเติมกันสาดด้านหลัง อบต. (ดู : 50) 27 ก.ย. 2562
เปิดเผยราคากลางต่อเติมกันสาดด้านหลัง อบต. (ดู : 106) 27 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคาร ศพด. (ดู : 50) 25 ก.ย. 2562
เปิดเผยราคากลางต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 99) 25 ก.ย. 2562
ประกาศชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการขยายท่อน้ำฝายบางเนียง (ดู : 50) 10 ก.ย. 2562
เปิดเผยราคากลางจ้างขยายท่อน้ำฝายบางเนียง หมู่ที่ 4 (ดู : 101) 10 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนาคาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปลายบาง ม.7 (ดู : 66) 3 ก.ย. 2562
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุกสายปลายบาง หมู่ที่ 7 (ดู : 115) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเสียงตามสายและหอกระจายข่าว (ดู : 53) 31 ก.ค. 2562
เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมเสียงตามสายและหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1-9 (ดู : 98) 31 ก.ค. 2562
ประกาศชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (ดู : 50) 10 ก.ค. 2562
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ หมู่ที่ 8 (ดู : 93) 10 ก.ค. 2562
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 8 (ดู : 107) 10 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างเชื่อนกั้นดินพัง ม.1 (ดู : 56) 10 มิ.ย. 2562
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพัง หมู่ที่ 1 (ดู : 99) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.5 (ดู : 54) 23 พ.ค. 2562
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 (ดู : 104) 23 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (ดู : 50) 10 พ.ค. 2562
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนน สายบางปอ-ผักฉีด หมู่ที่ 8 (ดู : 91) 10 พ.ค. 2562
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนสายบางปอ-บางเหรียง ม.8 (ดู : 133) 10 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมสายกล้องวงจรปิด (ดู : 51) 26 เม.ย. 2562
เปิดเผยราคากลาง ซ่อมกล้องวงจรปิด (ดู : 98) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.9 (ดู : 54) 18 เม.ย. 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.9 (ดู : 55) 18 เม.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 156) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้าง (ดู : 49) 1 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง (ดู : 53) 8 ก.พ. 2562
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้งถนน คสล. สายบางปอ-บางเหรียง ม.8 (ดู : 94) 8 ก.พ. 2562
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวเรือ-โรงเรียนลำวะ หมู่ที่ 8 (ดู : 95) 8 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน ม.2 (ดู : 53) 11 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในบ้าน หมู่ที่ 2 (ดู : 138) 11 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130โทรศัพท์ : 076-679-139 โทรสาร : 076-679-139
E-mail Address : tamsubdistrict@gmail.com
Copyright © 2018. www.tam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs