Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทร 076-679-139 แฟ็กซ์ 076-679-139  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบลสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ผลปฏิบัติงาน
   ระเบียบการรับบริการต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กิจการสภา
   ประชาสัมพันธ์งานสภา
   รายงานการประชุมสภา
   หนังสือเรียกประชุมสภา
   หนังสือเชิญประชุม
   กฎหมายและระเบียบที่สำคัญงานกิจการสภา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการยากันยุงสมุนไพรธรรมชาติป้องกันโรคไข้เลือดออก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 11 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13 กันยายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม : ประมวลภาพกิจกรรม โครงการยากันยุงสมุนไพรธรรมชาติป้องกันโรคไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
 
 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130โทรศัพท์ : 076-679-139 โทรสาร : 076-679-139
Copyright © 2018. www.tam.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs